Уреди за детекција на пожар, ПП централи, детектори на чад, детектори за ГАС и останати уреди за комплетна ПП заштита.