Пристапни точки, WIFI Рутери, управувани безжични мрежи.