Уредеи за електронска евиденција на работно време. Терминали за работно време и пропратна опрема. Elektronska evidencija na rabotno vreme.